ระเบียบการรับสมัคร

2.1 ระเบียบการทดสอบความรู้เยาวชนคนเก่งวิทยาศาสตร์ 2566.pdf